THE FACT ABOUT เงินเฟ้อ THAT NO ONE IS SUGGESTING

The Fact About เงินเฟ้อ That No One Is Suggesting

The Fact About เงินเฟ้อ That No One Is Suggesting

Blog Article

รายงานเพื่อติดตามภาวะเศรษฐกิจและการเงินในด้านต่าง ๆ

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

ธปท. มีการใช้คุกกี้ที่จำเป็นต่อการใช้งานหรือให้บริการเว็บไซต์ รวมทั้งมีการใช้คุกกี้อื่น (อาทิ คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้เพื่อวิเคราะห์การประเมินผลใช้งานและการโฆษณา) เพื่อช่วยปรับปรุงหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานหรือการให้บริการเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น โดยหากท่านคลิก “ยอมรับการใช้งานคุกกี้ทุกประเภท” ถือว่าท่านยอมรับการใช้งานคุกกี้อื่นนอกจากคุกกี้ที่จำเป็นด้วย ซึ่งท่านสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคุกกี้เพิ่มเติมได้จาก นโยบายการใช้คุกกี้ของ ธปท.

ผู้ให้บริการปรับตัว รับมือกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ ๆ ได้อย่างเท่าทัน

เปิดบัญชี คำถามที่พบบ่อย จะเริ่มเทรดอย่างไร?

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ธปท.

) ทำเนียบผู้บริหาร คณะกรรมการ ผู้ว่าการอดีตถึงปัจจุบัน

"คณะกรรมการฯ มองว่า ควรขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไป และค่อย ๆ ลดมาตรการผ่อนคลายทางการเงิน" นายปิติ กล่าว

ไม่สร้างภาระแก่ภาคธุรกิจและประชาชนเกินความจำเป็น และยังสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการออกกฎหมายและกฎเกณฑ์

นโยบายและทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงิน เกี่ยวกับระบบการชำระเงิน ระบบบาทเนต การกำกับดูแลระบบการชำระเงิน การกำกับตาม พ.

แบ่งปันกับเพื่อน: เปิดทันที

ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของ ธปท. ในการดูแลเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจการเงินไทย ทั้งในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจไทยปกติและในช่วงวิกฤต

บริการข้อมูลสำหรับผู้ให้บริการทางการเงินที่สมัครเป็นสมาชิก

"หาก ธปท. คงอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำจะเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่หากปรับเพิ่มขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อความต้องการภายในประเทศ เงินเฟ้อ แม้ว่าจะช่วยให้ลดแรงกดดันจากเงินทุนที่ไหลออกและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ" นายมัตตู กล่าว

Report this page